KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC. NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ năm - 06/08/2020 15:09
 
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
 TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG
 
                 Số:       /KH-THCSDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

          Diễn Hùng.,  ngày      tháng 8 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học
Năm học 2020 - 2021
 
 1.  CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 
 1. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Xã ven biển thu nhập người dân thấp .
- Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019 - 2020 và việc sử dụng số tiền đã vận động được, cụ thể như sau:
 + Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được:  127.170.000 đồng.
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
+ Đã chi nguồn XHH năm học 2019 - 2020:
 
 
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 127.170.000    
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Thanh toán làm các bảng biểu, tân trang phòng truyền thống.   40.710.000  
2 Tu sửa cơ sở vật chất: Sơn cửa phòng học, sơn nhà đa năng, sơn phòng họp hội đồng, ngăn phòng đọc, phong sinh hoạt tổ chuyên môn…   59.765.000
3 Tu sửa máy tính, lắp lại hệ thống điện ở phòng học vi tính, mạng internet phục vụ dạy học.   17.500.000
Tổng cộng: 127.170.000 117.975.000  
2. Mục đích vận động tài trợ
Huy động nguồn tiền để chi 30 bộ bàn ghế học sinh, mua bổ sung 6 máy vi tính phòng thực hành, mua 4 ti vi cho các phòng học, tu sửa máy tính, điện nước để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
3. Đối tượng vận động: phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, cựu học sinh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không vận động đối với gia đình hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Niêm yết công khai ít nhất 15 ngày tại nhà trường để lấy ý kiến đóng góp.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: 9 người
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ, chuyển vào tài khoản 3713.0.1005327 tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện Diễn Châu để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
        + Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ năm học 2020 - 2021 
TT Nội dung vận động tài trợ Dự toán Ghi chú
1 Mua 4 chiếc ti vi màn hình lớn 44.000.000  
2 Sửa chữa điện nước, máy tính 10.000.000  
3 Mua bổ sung 6 máy cho học sinh 48.000.000  
4 Mua bổ sung 30 bộ bàn ghế học sinh 36.000.000  
  Tổng cộng 138.000.000  
 • Số tiền dự kiến cần vận động tài trợ năm học 2020-2021: 138.000.000 đồng
       ( Một trăm ba tám triệu đồng)
8. Tăng cường cơ sở vật chất từ các nguồn khác:
 
TT Nguồn Nội dung chi Số tiền (đồng)
1 Nguồn ngân sách tiết kiệm Mua bàn ghế phòng thực hành 60.000.000
2 Tiền học phí và học thêm nâng cấp mua sắm CSVC phục vụ dạy và học Mua thiết bị TN, sửa chữa điện nước. 45.000.000
3 Tiền gửi xe Sửa nhà xe 15.000.000
                                             Tổng cộng: 120.000.000
 
 
Nơi nhận:
 • - Phòng GD&ĐT  (B/c);
 • - Chi bộ;
 • - Hội đồng trường;
 • - Ban Đại diện CMHS trường;
 • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
 • - Giáo viên chủ nhiệm;
 • - Kế toán;
 • - Các cá nhân có liên quan;
 • - Lưu VT.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay127
 • Tháng hiện tại1,338
 • Tổng lượt truy cập267,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây