Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021-2022

Chủ nhật - 05/12/2021 10:40
Kế hoạch vận động tài trợ trường THCS Diễn Hùng năm học 2021- 2022
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG
 

Số:         /KH -THCSDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

          Diễn Châu,  ngày 5 tháng  12 năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Vận động, sử dụng tài trợ năm học 2021 - 2022
 
 
 • CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ công văn 1828/SGD&ĐT- KHTC ngày  09 tháng 9 năm 2021 của sở GD – ĐT Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2021 – 2022 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2021 – 2022,
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ          
1. Mục đích vận động
Huy động nguồn tiền để chi   mua máy vi tính, mua thiết bị dạy học cho chương trình lớp 6 mới, bàn ghế bổ sung phòng thư viện xanh, sửa chữa điện nước, để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh  trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Địa bàn kinh tế xã còn nhiều gia đình khó khăn.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh. Không vận động các hộ nghèo, gia đình chính sách
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh nhà trường;
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường.
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: (theo TT16) 9 người;
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ  tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 ;
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển tiền bằng đồng Việt nam, hoặc ngoại tệ, vàng, bạc, kim cương đá quý trực tiếp cho Tổ tiếp nhận tài trợ hoặc chuyển vào tài khoản tài trợ của trường (số TK): 3713.0.1005327  tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
       Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2020 - 2021:
       Tổng số học sinh: 302 em.
 1. Phần ủng hộbằng hiện vật .
  1. Lớp 6B:15 bộ bàn ghếtrị giá 12.450.000 đ ( 30em).
  2. Lớp 6C: 15 bộ bàn ghếtrị giá 11.700.000đ ( 29em).
 2. Bằng tiền mặt
         Có 240 em ủng hộ  được trong năm : 94.200đ; số tiền đã gửi vào TK tiền
         gửi của đơn vị tại kho bạc: 94.200.000đ
         Số phụ huynh học sinh không ủng hộ: 02 Hoàn cảnh khó khăn; 1 em tàn tật, một     em hộ nghèo.
Cụ thể phần thu chi bằng tiền mặt  như sau:
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 103.995.000     
1 Dư năm học 2019 - 2020 9,795,000     
2 Thu trong năm học 2020-2021 94.200.000    
B Phần chi      
1 Mua 7 bộ  máy vi tính   54.480.000  
2 Mua 4 ti vi phục vụ dạy học   33.940.000  
3 Tu sửa nhỏ CSVC   3.248.000  
4 Sửa chữa máy tính   12.327.000  
  Tổng chi   103.995.000  
  Thu – Chi = 0.
 
 
 
 
 
 
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021 - 2022:
Số học sinh: 299 em
Số tiền dự kiến vận động : 63.000.000 đồng
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2021 - 2022:
       Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2021 2022
 
TT DIỄN GIẢI MỨC CHI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI
1   Mua bổ sung 6 máy vi tính cho học sinh học 63.000.000đ HS
                                   Tổng 63.000.000đ  
 
        Bằng chữ :  63.000.000 đ (Sáu ba  triệu đồng).
 
 
 
 
Nơi nhận:
 • - Phòng GD&ĐT;
 • - Đảng ủy xã, HĐND, UBND xã;
 • - Chi bộ;
 • - Hội đồng trường;
 • - Ban Đại diện CMHS trường;
 • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
 • - Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
 • - Kế toán;
 • - Các cá nhân có liên quan;
 • - Công khai Website nhà trường;
 • - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Nhà trường

 Từ khóa: KH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay160
 • Tháng hiện tại1,371
 • Tổng lượt truy cập267,357
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây