QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM HỌC 2018-2019

Thứ bảy - 04/05/2019 21:25

PHÒNG GD – ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số :     /QĐ - HT                                                                        Diễn Hùng, ngày 06 tháng 9 năm 2018
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN
CỦA TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG

 
 
 
 

          Căn cứ Luật giáo dục 2005, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 13/5/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
          Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Thông tư liên tịc 03/2006/TTLT-BTC-BNV của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính…
         Căn cứ  thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Trường THCS Diễn Hùng ban hành quy chế làm việc cơ quan như sau:
 Chương I:
Những quy định chung
 
 
Điều 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc của trường THCS Diễn Hùng. Mối quan hệ công tác của Hiệu Trưởng, phó Hiệu Trưởng, của lãnh đạo trường với Công đoàn , của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Diễn Hùng.
Điều 2.
  1. Chức năng  nhiệm vụ
  Trường THCS Diễn Hùng là cơ quan chuyên môn, giúp UBND huyện Diễn Châu  thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương  theo quy định của chính phủ. Đồng thời trường THCS Diễn Hùng chịu sự quản lý của phòng GD & ĐT huyện Diễn Châu  về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật giáo dục và điều lệ trường học của Bộ giáo dục và đào tạo .
Nhiệm vụ chủ yếu của trường THCS Diễn Hùng :
   - Quản lý và chỉ đạo trực tiếp giáo viên và học sinh thuộc trường THCS Diễn Hùng theo điều lệ trường học, chỉ đạo công tác dạy và học, thực hiện các quy định về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị trường học, sử dụng có hiệu quả SGK và đồ dùng dạy học , hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu, thực hiện quy chế thi cử theo thẩm quyền .    - Trường THCS Diễn Hùng giúp địa phương  xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã Diễn Hùng huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An bao gồm quy mô trường lớp, biên chế đội ngũ, ngân sách chi cho thường xuyên và ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa,  xây dựng... . Tham mưu với UBND, phòng GD huyện Diễn Châu,  phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã Diễn Hùng để nâng cao chất lượng PCGDTHCS và thực hiện PCGDTHPT.
      - Tổ chức và chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ. Tổ chức  triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm về luật giáo dục, chỉ đạo thực hiện điều lệ nhà trường phổ thông .
      - Huy động , quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương theo quy định của nhà nước .
      - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học giáo dục,  đúc rút sáng kiến kinh nghiệm,  đẩy mạnh phong trào thi đua " Hai tốt " trong nhà trường, xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong  phong trào thi đua , đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự cho những giáo viên có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.
     -  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về  giáo dục,  việc thực hiện các quy định của ngành, việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, việc thực hiện quy chế chuyên môn... đối với đội ngũ của trường.
     - Chỉ đạo xây dựng mối quan hệ giáo dục:  Nhà trường - Gia đình - Xã hội.  Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục.  Thống nhất quan điểm,  nội dung, phương pháp giáo dục giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội.  Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục , xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.
 
Nguyên tắc làm việc
1. Trường THCS Diễn Hùng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của nhà trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của nhà trường. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm.
2. Trong phân công công việc người đứng đầu các đoàn thể phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao. Trong trường hợp người đứng đầu các đoàn thể giao công việc đó cho một người trong đoàn thể mình phụ trách thì người được giao công việc chịu trách nhiệm với người đứng đoàn thể đó.
          3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên đẩy mạnh việc đổi mới quản lí, xây dựng môi trường làm việc văn hoá. 
 
Chương II. Lề lối làm việc và mối quan hệ công tác
  Điều 3. Hiệu trưởng : ( Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Trường THCS và pháp lệnh công chức quy định ). Cụ thể :
1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
3. Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng trường; chủ tịch Hội đồng kỷ luật; chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng; trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh.
4. Thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên.
5. Trưởng ban xét nâng lương hàng năm, chỉ đạo kế toán duyệt lương của cán bộ giáo viên với sở GD&ĐT. Ký quyết định tăng lương cho cán bộ giáo viên hàng năm( nếu được huyện uỷ quyền)  .
6. Chịu trách nhiệm về đầu tư ngân sách dành cho tu sửa, mua sắm mới CSVC cho đơn vị.
 7. Thực hiện công tác đối ngoại.
 8. Trực tiếp làm công tác huy động kinh phí trong nhân dân, học sinh và các nguồn lực khác để đầu tư cho giáo dục tại đơn vị.
9. Quản lí CSVC hiện có của đơn vị ( Phân bổ, bảo quản, báo cáo...)
10. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác Kiểm tra nội bộ và báo cáo, tổng hợp. Giao chỉ tiêu kiểm tra toàn diện cho các bộ phận chuyên môn thay mặt HT kiểm tra, đánh giá.
11. Kiểm tra, đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn và một số giáo viên thuộc các tổ chuyên môn; kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động của tổ Văn phòng và các nhân viên thuộc tổ Văn phòng.
12. Theo dõi công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra nhận xét sổ chủ nhiệm hàng tháng. Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 6 và 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
13. Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.
14. Chỉ đạo công tác giao lưu kết nghĩa, tổ chức tham quan học tập.
15. Phụ trách  tổ Tự nhiên.
16.Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.
17. Quản lý tài sản của nhà trường; duyệt miễn, giảm học phí và xây dựng; duyệt dự trù mua sắm, sửa chữa tài sản và ký các hợp đồng thuê mướn.
18. Các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; quản lý và điều hành bộ phận bảo vệ, phục vụ.
19. Các hoạt động của Hội khuyến học.
 
 Điều 4. Phó Hiệu trưởng. ( Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Trường THCS và pháp lệnh công chức quy định ). Cụ thể :
Phó Hiệu trưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, P. HT do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm.
  1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được phân công.
  2. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường.
  3. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền: Tiếp khách các cấp và PHHS đến liên hệ công việc. Giải quyết các sự việc liên quan đến GV và HS trong nhà trường.
  4. Quản lý và điều hành công tác chuyên môn.
- Chỉ đạo công tác chuyên môn theo hướng dẫn của  Phòng GD, sở GD&ĐT và Bộ Giáo dục hiện hành
- Lập kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn từng học kỳ, từng tháng, trình Hiệu trưởng duyệt - tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã duyệt
- Phụ trách công tác chuyên môn: tham mưu phân công chuyên môn, lên thời khóa biểu, điều động dạy thay…Xây dựng kế hoạch chuyên môn, bồi dưỡng HSG. Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, giáo án, chỉ đạo tổ chức các chuyên đề KH, SKKN, Nghề phổ thông, SH NGLL, các cuộc thi GTQM, TAQM, Phụ khoá, phụ kém, hồ sơ minh chứng, giới thiệu HS chuyển trường …
-. Kiểm tra chuyên môn: Phụ trách kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp, Kiểm tra sổ điểm, sổ cá nhân, bài soạn, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, sổ dự giờ, sổ tích luỹ. Kiểm tra sổ điểm, kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra thí nghiệm, thư viện. Kiểm tra việc vào điểm đúng, sai quy chế, kiểm tra việc thực hiện chương trình (đúng, đủ, nhanh ,chậm). Kiểm tra các giờ dạy trên lớp của giáo viên.
   5. Phụ trách công tác phổ cập. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều tra, thống kê, hoàn thành sổ sách biểu mẫu phổ cập.
   6. Phụ trách công tác lao động, Giáo dục thể chất, XD CSVC.( Tham mưu, XD kế hoạch, chỉ đạo thực hiện…)
  7.Tổ chức họp giao ban chuyên môn , chỉ đạo điều hành tổ chức chuyên đề KH quy mô cấp trường, cụm trường.
    Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 7, 8 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  8. Tham gia giảng dạy 4 tiết trong một tuần
  9. Trực tiếp xếp loại thi đua về chuyên môn: Phổ cập, CLĐT,CLHSG, hồ sơ, thống kê báo cáo CM.
10. Phụ trách tổ xã hội, công tác  thiết bị thư viện
11. Làm các báo cáo về lĩnh vực mình phụ trách, thường xuyên báo caó với Hiệu trưởng  tình hình các lĩnh vực mình được phân công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
+ Thời gian trực: Theo phân công của HT, những ngày có lịch trực phải đến sớm trước 15 phút, và đựơc về sau tiết 5; còn những buổi không có lịch trực, vào buổi sáng vẫn phải có mặt vào  thời gian giờ học chính thức bắt đầu và được về trước sau tiết 4 vào học khoảng 5 phút (nếu về trước phải báo cáo với HT, được sự đồng ý của HT), được nghỉ một buổi sáng trong tuần và các buổi chiều không có lịch trực, nhưng khi có việc thì phải có mặt để xử lý ngay.
Điều 5.Tổ trưởng và Tổ phó tổ chuyên môn :
1. Tổ trưởng :
Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của cả tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của giáo viên, thực hiện và hoàn thành 2 chuyên đề trên năm có hiệu quả, công tác SKNN, đồ dùng dạy học, thi GVG trường, cùng BGH phân công chuyên môn, lên lịch dạy thay, thao giảng, thực tập, hội thảo, thanh kiểm tra nội bộ, chỉ đạo sinh hoạt nhóm, phân công theo dõi giáo viên, duyệt ma trận đề của các nhóm, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT vào dạy thao giảng thực tập ít nhất 2tiêt/năm/GV, kiểm tra hồ sơ,...
   -  Đề xuất việc khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.
 - Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác.
   - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng 2 lần  theo lịch nhà trường. Nội dung điều hành sinh hoạt chuyên môn:
      + Rút kinh nghiệm những việc đã làm, chưa làm được để có kế hoạch bổ sung.
      + Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ viên: Duyệt giáo án về số lượng và nội dung bài dạy.
      + Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm chủ nhiệm tốt, giáo dục học sinh cá biệt.
     + Thống nhất phương pháp quy trình dạy bài khó, bài kiểm tra, thống nhất kế hoạch lên lớp dự giờ, phân công và tổ chức điều hành thực hiện dạy chuyên đề.
    + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
   - Tham mưu với  HT xếp thi đua chuyên môn giáo viên trong tổ.
          2. Tổ phó :
           - Thực hiện và chịu trách nhiệm về các phần việc mà tổ trưởng giao.
           - Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của tổ.
           - Thay mặt tổ trưởng điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng vắng mặt và được uỷ quyền hoặc được BGH giao.
 
          Điều 6. Đoàn - Đội :
          1. Bí thư Đoàn TN CSHCM :
           - Là thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng, HĐ kỷ luật giáo viên và học sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên và đội viên. Theo tinh thần chỉ đạo của chi bộ đảng và của BGH. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra cho ngành giáo dục.
           - Phối hợp, kết hợp với đội TN TPHCM làm tốt công tác chữ thập đỏ và các công tác từ thiện khác nhằm động viên đoàn viên, HS  học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.
           - Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phải cân đối, có tính giáo dục, động viên.
           - Tham mưu, đề xuất với BGH các phương án hoạt động và phối hợp hoạt động.
2. Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.
           - Là phó ban thi đua (Phần thi đua HS ). Là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật GV- HS.
           - Giúp BGH xây dựng các giải pháp nhằm động viên, khuyến khích HS tích cực học tập và rèn luyện. Đề xuất các giải pháp, phương pháp, phương thức đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng của cá nhân HS và tập thể lớp.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội hàng tháng, hàng kỳ và cả năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hoạt động hàng tháng với BGH, với cấp trên.
- Tham mưu, đề xuất với BGH các nhân lực cần huy động cho các hoạt động Đội.
           - Thay mặt Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công tác thi đua hàng tuần của các cá nhân HS và tập thể lớp.
           - Chịu trách nhiệm trước BGH, chi bộ Đảng về hiệu quả  hoạt động của liên đội do bản thân phụ trách.
           - Lập dự trù kinh phí chi cho hoạt động Đội trong năm học và chịu trách nhiệm về sử dụng và lấy chứng từ, thời gian quyết toán số kinh phí đă được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
          -  Quản lý  Âm ply-Loa-Đài, băng biển cờ trống, trang phục của Đội.
          - Phụ trách công tác lao động.
 
          Điều 7. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:
          1. Thực hiện các nhiệm vụ được ghi trong Điêu lệ trường THCS năm 2011.
          2.Thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ do BGH phân công, do tổ chuyên môn giao và do các đoàn thể giao ( chi bộ Đảng,Công đoàn,Đoàn - Đội...)
          3. Tập trung đầu tư cho chuyên môn, làm việc vì trách nhiệm, uy tín, lương tâm của mình.
           4.Tự giác làm việc, thu nộp các loại quỹ đầy đủ.
          5. Rèn mọi nề nếp  làm việc nghiêm túc đúng giờ,vệ sinh, vui chơi đúng quy định.
          6. Có trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, ý thức tiết kiệm điện, nước. (cả giáo viên chủ nhiệm và bộ môn chú ý tiết cuối hướng dẫn HS: tắt quạt và bóng điện.)
        7. Về công tác chuyên môn: Giảng dạy 19 tiết/tuần, chủ nhiệm được trừ 4 tiết/tuần. Dự giờ 1 tiết / tuần
       - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình kế hoạch, soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo đúng các quy định hướng dẫn.( soạn bài trước khi lên lớp)
          8. Tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Phối hợp cùng làm các nhiệm vụ được giao, các ngày đại lễ.
           9. Tham gia công tác phổ cập giáo dục của địa phương: Điều tra, thống kê…
         10. Rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy theo yêu cầu mới.
          11. Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, các quyết định của hiệu trưởng để nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. Chịu sự kiểm tra của ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục. Phân công công việc,  sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nếu có khó khăn đề nghị tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường tìm biện pháp hỗ trợ.
        12. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh. Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.
       13. Chủ động phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội để giảng dạy, giáo dục học sinh.
      14. Lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ giờ học. Khi chuyển tiết yêu cầu thực hiện nghiêm túc đúng giờ, quán triệt học sinh trật tự để vào tiết tiếp theo…Nghỉ làm việc do ốm đau phải có giấy xin phép, trường hợp khẩn cấp báo cáo bằng điện thoại sau đó bổ sung bằng giấy xin phép ngay.         
    Không uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động GD ở nhà trường. Không sử dụng ĐTDĐ khi hội họp, giảng dạy trên lớp, kiểm tra…
  - Không vi phạm tổ chức kỷ luật, không thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo, không hoàn thành nhiệm vụ.
 Điều 8. Thư ký hội đồng.
    - Ghi chép dầy đủ nội dung các cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn, chuyên đề…biên bản các loại.
    - Đôn đốc mọi thành viên trong hội đồng thực hiện nghị quyết làm theo nghị quyết.
  - Có quyền giải quyết những phần việc do hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ủy quyền hoặc đi vắng. Tổng hợp báo cáo ngày công của cán bộ giáo viên trước cuộc họp hội đồng.
  - Được trừ 2 tiết / tuần
 Điều 9.  Nhân viên :
           * Kế toán ( Đ/c Phạm Thị Quyên): Tổ trưởng tổ Văn Phòng
- Tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp thu hút các nguồn đầu tư kinh phí cho đơn vị. Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng, đủ và kịp thời cho người lao động.
- Giúp Hiệu trưởng cân đối các khoản phải chi trong năm. Chịu trách nhiệm
 quyết toán các khoản chi với cấp trên.  Lưu giữ hồ sơ chứng từ quyết toán theo đúng luật kế toán thống kê.
           - Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn ,đoàn thể có sử dụng kinh phí hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán. Từ chối chi, quyết toán khi không đủ chứng từ hoặc hồ sơ chi không hợp lệ.
           - Báo cáo hàng tháng với Hiệu trưởng các khoản chi trong tháng. Giúp Hiệu trưởng nắm rõ số kinh phí đă chi và còn lại.
           - Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thu, nộp các khoản tiền BHYT, BHTT của GV và HS. Giải quyết các đề nghị thanh toán BHYT, BHTT của GV và HS.
           - Thực hiện tốt việc thu từ cá nhân , chích từ ngân sách về đóng BHXH, BHYT và chuyển khoản cho các cơ quan BHXH, BHYT đúng quy định, đúng thời gian.
           - Thực hiện việc thu, nộp các loại quỹ đóng góp đúng chế độ và theo đúng quy định.
           - Trực tiếp lập sổ tài sản và theo dõi việc sử dụng tài sản của trường. Tham mưu, đề xuất với HT các giải pháp bảo quản, sử dụng tài sản của đơn vị.
           - Nạp các báo cáo về phòng
           - Làm công tác phổ cập
* Y tế trường học :
          - Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học : Lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh; Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu học sinh, CBGVNV khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa nạn nhân, bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa chạy. Thông báo đến gia định bệnh nhân tình hình sức khỏe ... sau khi đã đưa bệnh nhân đến cơ sở chữa chạy. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm dụng cụ y tế, thuốc phòng ... tại đơn vị. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.  Giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHYT, BHTT cho CBGVNV và học sinh trong đơn vị.
- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.
         
          * Văn Thư( Đ/C Nguyễn Thị Thuỷ) :
          - Làm các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Cụ thể :
          + Quét dọn, lau, rửa ấm chén uống nước và bàn ghế văn phòng hội đồng hàng ngày. Mỗi tuần một lần quét mạng nhện trong, ngoài văn phòng hội đồng.
          + Nhận công văn, thư báo hàng ngày. Thực hiện việc vào sổ các công văn đi. đến  và lưu trữ, bảo quản các loại công văn đi đến.
          + Thực hiện công tác soạn thảo công văn, báo cáo, thống kê khi được lănh đạo đơn vị yêu cầu.
          + Theo dõi, ghi chép, thống kê việc sử dụng hồ sơ lớp học (Sổ điểm lớp, sổ đầu bài) . Tham mưu cho lănh đạo đơn vị các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
          + Quản lí hồ sơ học sinh (Học bạ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ cho người học...)
- Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị.
+ Làm công tác phổ cập
          * Thư viện-  Thiết bị ( Đ/c Bùi Thái Mạnh):
          - Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị.
          - Thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ thư viện trường học : Lập sổ theo dõi việc mượn, trả tài liệu giảng dạy và học tập ; Lập sổ theo dõi xuất, nhập các loại tài liệu được cấp hoặc được bổ sung; xắp xếp, vệ sinh các loại sách, tài liệu...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lănh đạo đơn vị phân công. Cụ thể :
          + Quét dọn và vệ sinh phòng thư viện, phòng làm việc ... hàng ngày. Mỗi tuần quét mạng nhện trần nhà phòng thư viện, phòng làm việc.. 1 lần.
          + Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo thư viện theo quy định.
          - Tham mưu cho ban lãnh đạo đơn vị các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
                   - Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thiết bị : Lập sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng lên lớp của GV. Đôn đốc GV thực hiện công tác cập nhật thông tin mượn, sử dụng thiết bị đồ dùng theo quy định. Lập sổ theo dõi việc cung ứng thiết bị được bổ sung hàng năm, giúp lănh đạo đơn vị nắm bắt được nhu cầu kinh phí, thiết bị cần tu sửa, mua sắm bổ sung hàng năm. Thường xuyên vệ sinh thiết bị đồ dùng và phòng thiết bị, phòng làm việc (Vệ sinh thiết bị, phòng làm việc hàng ngày và mỗi tuần quét mạng nhện trong ngoài phòng thiết bị 1 lần). Xắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đồ dùng thiết bị, thuận tiện cho người lấy sử dụng, dễ kiểm tra, dễ vệ sinh, làm thêm đồ dùng đơn giản (Kẻ, vẽ) do GV yêu cầu.
          - Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.
          - Làm công tác phổ cập
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lănh đạo đơn vị phân công.
*Bảo vệ :
          - Làm các công việc theo hợp đồng lao động.
          - Làm các công việc khác như :
           + Đánh trống cho GV và HS ra vào lớp theo thời gian biểu do BGH giao.
           + Đun nước uống cho GV, CBCNV toàn trường.
           + Sửa chữa bàn ghế HS, GV trên lớp và CSVC ( Điện, nước ...) khác có thể được.
           + Mỗi tuần 1 lần quét mạng nhện trong, ngoài phòng HT.
          - Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.
          - Phụ trách việc bơm nước, kiểm tra công trình vệ sinh hàng ngày.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lănh đạo đơn vị phân công.
( Ghi chú : Nhân viên làm việc hành chính 8 giờ/ngày. Mỗi tuần làm việc 6 ngày từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần. Đựơc nghỉ 2 buổi chiều theo quy định)
 
Điều  10.Thành lập các Ban và tổ chuyên môn.
- Ban Chỉ đạo công tác chuyên môn:
          + Phụ trách: Hiệu trưởng
          + Uỷ viên: Các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng CM.
          - Ban Chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và chủ nhiệm:
          + Phụ trách: Hiệu trưởng
          + Uỷ viên: Chủ tịch CĐ, các GVCN, TPTĐ, BT Chi đoàn.
          - Ban Chỉ đạo các hoạt động tập thể:
          + Phụ trách: Phó Hiệu trưởng
          + Uỷ viên: TPTĐ, BCH Chi đoàn, GVCN.
          - Ban Thanh tra nhân dân.
          - Tổ chuyên môn: Gồm 3 tổ : Tổ KHTN; tổ KHXH; tổ Văn Thư
Các nhóm chuyên môn: Toán – LýHoá – Sinh – Tin - TD ; Ngữ vănĐịa – Sử- GDCD – Nhạc- Mĩ thuậtNgoại ngữ;
 
Điều 11. Quy định lề lối làm việc.
1.     Ban giám hiệu làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Hiệu trưởng là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
2.     Đối với các công viên liên quan đến công việc các đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách, trước khi ra quyết định Hiệu trưởng sẽ tham khảo ý kiến của Phó hiệu trưởng phụ trách công việc đó.
3.     BGH làm việc trên tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, cùng cộng đồng trách nhiệm để xây dựng công tác một cách khoa học, chủ động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm vì mục đính phát triển nhà trường.
4.     Đồng chí lãnh đạo phải quan tâm điều hành mọi hoạt động của trường. Có sổ trực và ghi đầy đủ các hoạt động diễn ra trong ca trực, có bàn giao công việc trong quá trình trực.
5.     Ban giám hiệu, tổ trưởng, chủ tịch CĐ họp giao ban vào sáng thứ bảy hàng tuần sau tiết 2. Đ/c Phó hiệu trưởng báo cáo tình hình trong tuần và đề xuất kế hoạch tuần tiếp theo. Hiệu trưởng thống nhất lịch làm việc và kế hoạch hoạt động của tuần kế tiếp.
 
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12.  Hiệu lực của quy chế
1. Quy chế làm việc này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các bộ phận chuyên môn, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trường THCS Diễn Hùng căn cứ quy định trong quy chế này để quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức vi phạm việc thực hiện quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các qui định trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức phản ánh kịp thời về  Hiệu trưởng để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Văn Thuỷ
 
 
          Điều 7. Chủ tịch và Ban chấp hành công đoàn.
           - Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được ghi trong Điều lệ công đoàn.
           - Là Phó ban thi đua nhà trường (Phần CB,VG và NV) : Có trách nhiệm yêu cầu đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua ngay từ đầu năm. Tổ chức bình xét thi đua học kỳ và cả năm theo đúng các tiêu chuẩn do hội đồng thi đua các cấp quy định. Có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét thi đua với cấp trên.
           - Tổ chức,giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Bênh vực quyền và lợi ích chính đáng của người lao động ( chế độ nâng lương, nghỉ thai sản...) đúng pháp luật và đúng quy chế tổ chức lao động.
           - Xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội công chức, viên chức hàng năm để tŕnh trước đại hội biểu quyết, xây dựng quy chế nội bộ: phần công đoàn
   - Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCHCĐ, tổ chức sinh hoạt tháng 1 lần .
   - Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.
   - Quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên.
   - Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC, các hoạt động trong nhà trường.
   - Cùng với lãnh đạo, văn phòng nhà trường theo dõi ngày công, chấm công.
   - Phối hợp tham gia quản lý nhà trường. Thay mặt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giải quyết một số công việc liên quan đến giáo viên, học sinh khi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vắng mặt, ủy quyền.
   - Xếp loại thi đua  về các hoạt động công đoàn.
   - Cùng BGH kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn vị.
   - Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp và cùng BGH giải quyết các khiếu nại của viên chức liên quan đến quyền lợi của cá nhân,tập thể.
           - Sử dụng nguồn kinh phí công đoàn công khai, công bằng đúng hướng dẫn và có tính động viên thúc đẩy cá nhân, tập thể vươn lên.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay174
  • Tháng hiện tại1,385
  • Tổng lượt truy cập267,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây